Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 4/2002

Uchwa?y Senatu


Uchwa?a Nr  9
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmiany w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t poprzez:
1. przekszta?cenie Instytutu ?ywienia Zwierz?t i Gospodarki Paszowej w Katedr? ?ywienia Zwierz?t i Gospodarki Paszowej;
2. zmian? nazwy Katedry Metod Hodowlanych i Do?wiadczalnictwa Zootechnicznego na Katedr? Metod Hodowlanych           i Do?wiadczalnictwa;
3. zmian? nazwy Katedry Biochemii Zwierz?t na Katedr? Biochemii i Biotechnologii Zwierz?t.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 stycznia 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  10
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie Katedry Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.

§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?pi? od 1 stycznia 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  11
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Teologii poprzez przekszta?cenie Zak?adu Katechetyki i Pedagogiki Religii w Katedr? Katechetyki i Pedagogiki Religii.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 stycznia 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Uchwa?a Nr  12
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Zarz?dzania.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie Zak?adu Ekonomiki Inwestycji na Wydziale Zarz?dzania.

§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 powinna nast?pi? od 1 stycznia 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  13
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie:  przyznania Medalu Okoliczno?ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje Medal Okoliczno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
UNIWERSYTETOWI WROC?AWSKIEMU.

§ 2
Medal przyznany zostaje z okazji JUBILEUSZU 300-lecia Uniwersytetu Wroc?awskiego.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  14
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie:  utworzenia zamiejscowych o?rodków dydaktycznych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

W zwi?zku z ustaw? z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wy?szym oraz ustawy o wy?szych szko?ach zawodowych (Dz.U. Nr 150 poz. 1239), na podstawie art. 64 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. W celu realizacji zaj?? dydaktycznych na kierunku geodezja i kartografia, w Uniwersytecie tworzy si? zamiejscowe jednostki organizacyjne w formie:
a. Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego w Pile;
b. Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego w Rzeszowie;
c. Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego w Toruniu.
2. Jednostk? podstawow?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów w jednostkach o których mowa w ust. 1, jest Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

§ 2
1. W celu realizacji zaj?? dydaktycznych na kierunku zarz?dzanie i marketing, w Uniwersytecie tworzy si? zamiejscowe jednostki organizacyjne w formie:
1) Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego w Elbl?gu;
2) Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego w Dzia?dowie;
3) Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego w Ostródzie.
2. Jednostk? podstawow?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów w jednostkach o których mowa w ust. 1, jest Wydzia? Zarz?dzania.

§ 3
1. W celu realizacji zaj?? dydaktycznych na kierunku technika rolnicza i le?na, w Uniwersytecie tworzy si? zamiejscow? jednostk? organizacyjn? w formie - Zamiejscowego O?rodka Dydaktycznego w Rusocinie.
2. Jednostk? podstawow?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów w jednostkach o których mowa w ust. 1, jest Wydzia? Nauk Technicznych.

§ 4
Senat upowa?nia Rektora do zatwierdzania regulaminów funkcjonowania zamiejscowych o?rodków dydaktycznych, o których mowa        w niniejszej uchwale.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  15
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie:  przekszta?cenia jednostki ogólnouczelnianej Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie w zamiejscowy o?rodek dydaktyczny.

Na podstawie art. 64 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Jednostk? ogólnouczelnian? pod nazw? Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie przekszta?ca si? w zamiejscowy o?rodek dydaktyczny.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  16
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie:  przekszta?cenia jednostki ogólnouczelnianej Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku w zamiejscowy o?rodek dydaktyczny.

Na podstawie art. 64 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Jednostk? ogólnouczelnian? pod nazw? Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku przekszta?ca si? w zamiejscowy o?rodek dydaktyczny.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  17
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na przygotowanie wst?pnych dokumentów do propozycji zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Sikorskiego.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przygotowanie propozycji zbycia przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Sikorskiego oznaczonego jako dzia?ka Nr 3/1 (obr?b Nr 107) o powierzchni oko?o 60.000 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przeznaczonego zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod us?ugi administracyjne z dopuszczeniem mieszkalnictwa zbiorowego (hotele, pensjonaty), us?ug gastronomicznych, rekreacyjnotu-rystycznych oraz publicznych.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przygotowania propozycji, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.  
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  18
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na przygotowanie wst?pnych dokumentów do propozycji zbycia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu w miejscowo?ci Ma?e Ciche gm. Poronin.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przygotowanie propozycji zbycia przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w miejscowo?ci Ma?e Ciche gm. Poronin oznaczonego jako dzia?ki Nr 504, 5108/7, 5110/7 o ??cznej powierzchni 1.302 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przeznaczonego zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow?, pensjonatow? zwi?zan? z nieuci??liw? dzia?alno?ci? us?ugow?, gospodarcz?, a tak?e rolnicz?.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przygotowania propozycji, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  19
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2002 roku

w sprawie: warunków kszta?cenia na kierunku „piel?gniarstwo”.

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie:

§ 1
1. Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie - uwzgl?dniaj?c opini? oraz wnioski zawarte w Sprawozdaniu pokontrolnym Zespo?u Oceniaj?cego Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego - uwa?a, ?e warunkiem dalszego kszta?cenia na kierunku „piel?gniarstwo” jest przekazanie na rzecz Uniwersytetu przez w?adze samorz?dowe Województwa Warmi?sko-Mazurskiego obiektu dydaktycznego przy ul. Maria?skiej 1, nale??cego do Centrum Kszta?cenia Kadr Medycznych i Spo?ecznych w Olsztynie.
2. Wed?ug Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, wyposa?enie sal dydaktycznych tego obiektu spe?nia wysokie standardy nauczania i realizacji wymaga? programowych kierunku „piel?gniarstwo”, okre?lonych Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
3. Senat wyra?a pogl?d, ?e kszta?cenie kadr medycznych na studiach wy?szych mo?liwe jest dzi?ki zaanga?owaniu kadry i zasobów badawczych Uniwersytetu, ale równie? pod warunkiem zaanga?owania odpowiedniej bazy materialnej Centrum Kszta?cenia Kadr Medycznych i Spo?ecznych w Olsztynie.
4. Wyra?aj?c trosk? o rozwój kadr medycznych, Senat apeluje do w?adz Sejmiku Województwa Warmi?sko-Mazurskiego o przekazanie Uniwersytetowi Warmi?sko-Mazurskiemu w Olsztynie obiektu przy ul. Maria?skiej 1, aktualnie zajmowanego przez Centrum Kszta?cenia Kadr Medycznych i Spo?ecznych.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  20
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie w drodze zamiany prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Tuwima stanowi?cego w?asno?? gminy Olsztyn.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu:
1) Senat wyra?a zgod? na nabycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Tuwima (Obr?b Nr 110) oznaczonego jako dzia?ka Nr 73/1 o powierzchni 7012 m2 stanowi?cego w?asno?? gminy Olsztyn w zamian za prawo u?ytkowania wieczystego gruntu nale??cego do UWM, po?o?onego w Olsztynie przy ul. Tuwima (Obr?b Nr 110) oznaczonego jako cz??? dzia?ki Nr 74/22 o powierzchni oko?o 7000 m2 (plan – lokalizacja dzia?ek – za?.).
2) Zamiana nast?pi w ramach wzajemnych rozlicze? po ustaleniu warto?ci przedmiotowych nieruchomo?ci na podstawie operatów szacunkowych.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  21
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2002 roku

w sprawie:  przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej.

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie popiera przyst?pienie Polski do Unii Europejskiej, uznaj?c je za wa?ny czynnik cywilizacyjnego rozwoju kraju.

W poczuciu odpowiedzialno?ci za przysz?o?? studentów i absolwentów szkó? wy?szych Senat apeluje do Spo?eczno?ci Uniwersytetu o aktywne w??czenie si? do dzia?a? wspieraj?cych integracj? z Uni? Europejsk?.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  22
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2002 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o ?ywno?ci.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci:
1. utworzenie Katedry Kszta?towania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci,
2. zniesienie Zak?adu Zastosowa? Informatyki i Sterowania w Przemy?le Spo?ywczym,
3. utworzenie Katedry Analiz Instrumentalnych,
4. przekszta?cenie w samodzielne jednostki organizacyjne Wydzia?u:
 a. Katedry Biotechnologii ?ywno?ci,
 b. Katedry Biochemii ?ywno?ci,
 c. Katedry Mikrobiologii Przemys?owej i ?ywno?ci,
5. zniesienie Instytutu Biotechnologii ?ywno?ci,
6. zmian? nazwy Instytutu Towaroznawstwa i Kszta?towania Jako?ci ?ywno?ci – na Instytut Towaroznawstwa i Kszta?towania Jako?ci,
7. zmian? nazwy Katedry Podstaw Techniki i Gospodarki Energi? – na Katedr? Podstaw Techniki, Technologii i Gospodarki Energi?.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 stycznia 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  23
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2002 roku

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2001/2002.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Senat zatwierdza przedstawione przez Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2001/2002.
2. Sprawozdanie z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2001/2002 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  24
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2002 roku

w sprawie: powo?ania nowych specjalno?ci oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

W oparciu o art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z pó?n. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 11 Statutu UWM, na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co nast?puje:
§ 1
W Uniwersytecie powo?uje si? nowe specjalno?ci kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:
1. na kierunku: in?ynieria chemiczna i procesowa powo?uje si? specjalno?? pn.: „in?ynieria procesów membranowych” o statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia;
2. na kierunku: matematyka powo?uje si? specjalno?? pn:.„matematyka stosowana” o statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia;
3. na kierunku: ochrona ?rodowiska, realizowanym na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa powo?uje si? specjalno?? pn.: „biotechnologia w ochronie ?rodowiska” o statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia;
4. na kierunku: prawo powo?uje si? specjalno?? pn.: „prawo europejskie” o statusie zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia, realizowanej w j?zyku angielskim;
5. na kierunku: rolnictwo powo?uje si? specjalno?? pn.: „bioenergia w rolnictwie” o statusie dziennych i zaocznych studiów zawodowych-in?ynierskich z 8 semestralnym okresem kszta?cenia;
6. na kierunku: technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka powo?uje si? specjalno?? pn.: „kszta?towanie bezpiecze?stwa ?ywno?ci” oraz „profilaktyka ?ywieniowa      z elementami kosmetologii” o statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia;
7. na kierunku: towaroznawstwo, realizowanym na Wydziale Nauki o ?ywno?ci powo?uje si? specjalno?ci pn.:
 a/„energie odnawialne w produkcji            i przetwórstwie” oraz „organizacja produkcji i kszta?towanie jako?ci towarów w Unii Europejskiej” o statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia;
 b/„jako?? ?ywno?ci”, „obrót towarem” oraz „hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?” o statusie zaocznych zawodowych studiów in?ynierskich z 8 semestralnym okresem kszta?cenia;
8. na kierunku: wychowanie techniczne powo?uje si? specjalno?? pn.: „nanotechnologia w materia?oznawstwie” o statusie dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia;
9. na kierunku zarz?dzanie i marketing powo?uje si? specjalno?? pn.: rynek mi?dzynarodowy i integracja europejska o statusie dziennych i zaocznych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia oraz magisterskich studiów uzupe?niaj?cych z 4 semestralnym okresem kszta?cenia;
10. na kierunku: zootechnika powo?uje si? specjalno?? pn.: „chów i hodowla zwierz?t amatorskich” o statusie dziennych studiów zawodowych-in?ynierskich z 8 semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 2
Na kierunku PEDAGOGIKA uruchamia si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: wczesna edukacja zintegrowana o statusie zaocznych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych z 4 semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 3
Na kierunku: in?ynieria chemiczna i procesowa zmienia si? nazw? specjalno?ci: in?ynieria ?ywno?ci na „in?ynieria przetwórstwa ?ywno?ci” z zachowaniem statusu dziennych jednolitych studiów magisterskich z 10 semestralnym okresem kszta?cenia.

§ 4
Na kierunku INFORMATYKA na studiach zawodowych – licencjackich zmienia si? wymiar kszta?cenia z 7-semestralnego na 6 semestralny.

§ 5
Zawiesza si? kszta?cenie na kierunkach:
1. bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna – w zakresie zaocznych studiów zawodowych – licencjackich;
2. budownictwo - w zakresie dziennych i zaocznych studiów jednolitych magisterskich oraz magisterskich uzupe?niaj?cych;
3. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – w zakresie zaocznych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych;
4. instrumentalistyka – w zakresie zaocznych zawodowych studiów licencjackich;
5. piel?gniarstwo – w zakresie dziennych zawodowych studiów licencjackich;
6. wychowanie techniczne – w zakresie dziennych i zaocznych magisterskich studiów uzupe?niaj?cych;
7. zarz?dzanie i in?ynieria produkcji – w zakresie dziennych i zaocznych studiów zawodowych–in?ynierskich oraz magisterskich uzupe?niaj?cych.

§ 6
Zawiesza si? kszta?cenie na studiach wieczorowych na kierunkach:
1. biotechnologia – w zakresie studiów jednolitych magisterskich;
2. gospodarka przestrzenna – w zakresie studiów magisterskich uzupe?niaj?cych;
3. pedagogika – w zakresie studiów zawodowych – licencjackich oraz jednolitych magisterskich;
4. technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka – w zakresie studiów jednolitych magisterskich;
5. zarz?dzanie i marketing – w zakresie studiów magisterskich uzupe?niaj?cych.

§ 7
Znosi si? specjalno?ci:
1. biotechnologia w hodowli zwierz?t, realizowan? na kierunku rybactwo na poziomie studiów jednolitych magisterskich;
2. in?ynieria procesowa mleczarska, realizowan? na kierunku in?ynieria chemiczna i procesowa na poziomie studiów jednolitych magisterskich;
3. jako?? ?ywno?ci i mi?dzynarodowy obrót towarem, realizowan? na kierunku towaroznawstwo na poziomie studiów zawodowych – in?ynierskich;
4. organizacja produkcji i ochrona jako?ci towarów konsumpcyjnych na kierunku towaroznawstwo na poziomie studiów jednolitych magisterskich;
5. nauczanie pocz?tkowe, realizowan? na kierunku pedagogika na poziomie studiów magisterskich uzupe?niaj?cych.

§ 8
Studenci realizuj?cy nauk? na kierunkach i specjalno?ciach, o których mowa w §§ 5-7 kontynuuj? studia zgodnie z rozpocz?tym cyklem kszta?cenia wed?ug planów i programów studiów okre?lonych dla danej specjalno?ci.

§ 9
1. Nauka na powo?anych uchwa?? specjalno?ciach b?dzie prowadzona na podstawie planów i programów studiów uchwalonych przez rady wydzia?ów, na których realizowane s? poszczególne kierunki studiów.
2. Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy magistra, magistra in?yniera, in?yniera, licencjata (w zale?no?ci od rodzaju studiów) – w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

§ 10
Realizacja zaj?? na kierunkach i specjalno?ciach, o których mowa w §§ 1-4 uchwa?y, rozpoczyna si? z dniem 1 pa?dziernika 2003 r.

§ 11
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  25
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2002 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2003 roku.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia dzienne: jednolite magisterskie, zawodowe oraz magisterskie uzupe?niaj?ce, w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów   na studia wieczorowe (odp?atne): jednolite magisterskie oraz zawodowe, w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

§ 2
I. Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz zawodowe:

1. Nabór kandydatów na studia dzienne nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
 a/ na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing - obejmuje egzaminy wst?pne - pisemne;
 b/ na kierunkach: Filologia: (specjalno?? filologia germa?ska, specjalno?? filologia angielska), Filologia polska, Matematyka - obejmuje egzaminy wst?pne pisemne i ustne;
 c/ na kierunkach: Administracja, Budownictwo, Historia, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zootechnika obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane  w systemie „nowej matury” – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
 d/ na kierunkach: Architektura krajobrazu, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przebiega dwucz??ciowo, a jego elementami s?: w przypadku kierunku Architektura krajobrazu - egzamin wst?pny (praktyczny, tj. ocena predyspozycji plastycznych – rysunek) oraz konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej) z przedmiotów okre?lonych w za??czniku 1 ??cznie z ocen? z egzaminu praktycznego - tylko dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego; w przypadku kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - egzamin wst?pny praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna z historii sztuki dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? z egzaminu praktycznego;
 e/ na kierunkach: Filologia (sp. filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?ska, filologia ukrai?sko-polska), Filozofia, Politologia, Teologia       – obejmuje rozmow? kwalifikacyjn?;
 f/ na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – obejmuje egzaminy praktyczne; ocena niedostateczna ze sprawdzianu gry na instrumencie, eliminuje kandydata z dalszego post?powania kwalifikacyjnego.
2. Nabór kandydatów na studia wieczorowe nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
 a)  na kierunku: prawo obejmuje – konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
 b) na kierunku: informatyka – obejmuje egzamin wst?pny – pisemny.
3. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów dziennych okre?la za??cznik 1 do niniejszej Uchwa?y.
4. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów wieczorowych okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.
5. Przepis ust. 1 i 2 nie dotyczy kandydatów,    o których mowa w § 3.

§ 3
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów dziennych i wieczorowych przez wydzia?owe komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 27 Senatu Uniwersytetu z 6 grudnia 2002 r.

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane przez dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
 a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
 b/ dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
 c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci lub ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej,
 d/ organizacja i przeprowadzanie wszystkich form egzaminu wst?pnego,
 e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
 f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
 g/ przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
 a/ koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
 b/ organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,
 c/ rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 5
1. Od kandydatów na I rok studiów dziennych i wieczorowych wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
 a/ podanie i ?yciorys (na formularzu),
 b/ ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??;
 c/ ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale ??cznie z orygina?em ?wiadectwa dojrza?o?ci – wy??cznie kandydaci posiadaj?cy ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”, przyst?puj?cy do post?powania kwalifikacyjnego obejmuj?cego konkurs (ranking) ?wiadectw;
 d/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
 e/  pi?? fotografii o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
 f/  dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
 g/ kserokopia dowodu osobistego - strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
 1) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
 2) odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych.
2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie:
 - do 12 czerwca 2003 r. - studia dzienne,
 - do 11 lipca 2003 r. - studia wieczorowe.

§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej oraz dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednotorow? na studia dzienne wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
 a) na kierunkach: Administracja, Budownictwo, Historia, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zootechnika - konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
 b) na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing - egzaminy wst?pne - pisemne;
 c) na kierunkach: Filozofia, Filologia (sp. filologia wschodnios?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?ska, filologia ukrai?sko-polska), Politologia, Teologia – rozmow? kwalifikacyjn?.
2. W ramach rekrutacji dwucz??ciowej na studia dzienne, post?powanie kwalifikacyjne wyznacza:
 a) na kierunku: Architektura krajobrazu – egzamin praktyczny oraz konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej) z przedmiotów okre?lonych w za??czniku 1 ??cznie z ocen? z egzaminu praktycznego, który stanowi drug? cz??? post?powania kwalifikacyjnego;
 b) na kierunkach: Matematyka, Filologia polska – egzamin pisemny i ustny;
 c) na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – egzaminy praktyczne;
 d) na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – egzamin praktyczny i rozmow? kwalifikacyjn?.
 e) na kierunku: Filologia (specjalno?ci: filologia germa?ska, filologia angielska) – egzamin pisemny oraz egzamin ustny. Do egzaminu ustnego przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskaj? co najmniej 51 punktów.
3. Rekrutacj? jednotorow? na studia wieczorowe wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
 a) na kierunku: prawo – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
 b) na kierunku: informatyka – obejmuje egzamin wst?pny – pisemny.
4. Og?oszenie w dziekanatach rankingu kandydatów wg ?redniej ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych na ?wiadectwie (dojrza?o?ci lub ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej) z podaniem ogólnej listy kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach tego kryterium (oprócz kierunku wymienionego w ust. 2 a) nast?pi:
- dnia 24 czerwca 2003 r. – studia dzienne;
- dnia 22 lipca 2003 r. – studia wieczorowe.
5. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 za?wiadczenie Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
6. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.5) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:
 a) w ramach rekrutacji jednotorowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
  - na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska  i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo, Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Zootechnika – biologia i chemia lub matematyka;
  - na kierunkach: In?ynieria chemiczna i procesowa, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci) – matematyka i chemia;
  - na kierunku Pedagogika: j?zyk polski i historia;
  - na kierunkach: Budownictwo, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na, Wychowanie techniczne – matematyka i fizyka;
  - na kierunku: Socjologia – historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
  - na kierunkach: Administracja, Historia, Stosunki mi?dzynarodowe – geografia i historia;
  - na kierunku: Prawo (studia wieczorowe): historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
 b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów: na kierunku: Architektura krajobrazu – biologia i matematyka.

§ 7
Zasady post?powania kwalifikacyjnego – studia dzienne i wieczorowe
A. Konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci i ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej:
1.  Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? arytmetyczn? ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnianych przedmiotów (za?. 1 i 2). Kandydaci posiadaj?cy ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” kwalifikowani s? na podstawie ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej z uwzgl?dnieniem przedmiotów (za?. 1 i 2).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
3. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych.
4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
5. W przypadku legitymowania si? przez kandydata certyfikatem j?zyka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpa?skiego, portugalskiego, w?oskiego), przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, do obliczenia ?redniej arytmetycznej ocen uwzgl?dnia si? najwy?sz? warto?? liczbow? okre?lon? w obowi?zuj?cym systemie ocen - 6,0 (celuj?cy) zgodnie z zasadami okre?lonymi w za?. 7. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” - kwalifikowanych w konkursie ?wiadectw na podstawie ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej - podstaw? do uznania wyników certyfikatu (wg. zasad okre?lonych w za?. 7) stanowi ?wiadectwo dojrza?o?ci „nowej matury”. Kandydaci korzystaj?cy z uprawnie? do uznania wyniku certyfikatu, zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa      w § 5 ust.1- orygina? certyfikatu.
B. Egzaminy wst?pne – studia dzienne i wieczorowe
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 3 – studia dzienne oraz za??cznik 4 – studia wieczorowe
1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
2. Pisemne prace egzaminacyjne – testowe na kierunkach studiów dziennych, na których post?powanie rekrutacyjne obejmuje wy??cznie egzaminy pisemne – testowe, kwalifikowane s? w skali:
 - kierunek: Prawo, przedmioty: historia Polski oraz j?zyk obcy – od 0 do 50 punktów,
 - kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna; przedmioty: j?zyk polski          z elementami nauki o j?zyku oraz norm poprawno?ci j?zykowej, ogólnej orientacji na temat ?rodków masowego przekazu - od 0 do 50 punktów oraz historia Polski po 1945 roku i wiedza o spo?ecze?stwie – od 0 do 50 punktów;
 - kierunki: Geodezja i kartografia, Zarz?dzanie i marketing, Informatyka; przedmioty: matematyka – od 0 do 70 punktów, j?zyk obcy – od 0 do 30 punktów;
 - kierunek: Gospodarka przestrzenna – przedmioty: geografia – od 0 do 70 punktów, j?zyk obcy – od 0 do 30 punktów;
 - kierunek: Weterynaria – pisemna praca testowa z zakresu biologii i chemii – od 0 do 100 punktów;
 - kierunki: Biologia, Biotechnologia – przedmiot: biologia – 0-100 punktów.
3. Pisemna praca egzaminacyjna – testowa na kierunku: Informatyka (studia wieczorowe) kwalifikowana jest w skali 0-100 punktów.
4. Pisemne prace egzaminacyjne na kierunku: Filologia polska oraz Matematyka, kwalifikowane s? w skali 2-5.
5. Pisemne prace egzaminacyjne – testowe na kierunkach: Filologia (specjalno??: filologia angielska, specjalno??: filologia germa?ska), oceniane s? w skali od 0 do 100 punktów.
6. Wyniki egzaminów ustnych, praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych, w tym równie? egzaminów ustnych, o których mowa w §6 ust. 6, oceniane s? w skali 2-5.
7. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danego przedmiotu; b??dy i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
8. Ka?dy z przedmiotów egzaminacyjnych jest oceniany i punktowany oddzielnie.
9. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 2 jest sum? punktów uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych, z wy??czeniem kierunków: Biologia, Biotechnologia oraz Weterynaria, na których wynik egzaminu pisemnego stanowi liczba uzyskanych punktów z przedmiotu egzaminacyjnego.
10.Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 3 stanowi liczba uzyskanych punktów z przedmiotu egzaminacyjnego.
11.Wynik post?powania rekrutacyjnego ??cz?cego formy kwalifikacji: pisemn? – testow? oraz ustn? (kierunek: Filologia, specjalno?ci: filologia germa?ska i filologia angielska) jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obydwu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne. Do egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania punktów uzyskanych w obu formach kwalifikacyjnych na ocen?, okre?la za??cznik 5 do niniejszej Uchwa?y.
12.Minimum punktowe do uznania wyniku egzaminu za pozytywny (poza wymienionym w ust. 11 kierunkiem studiów) stanowi 50% sumy punktów mo?liwych do uzyskania w wyniku post?powania kwalifikacyjnego.
13.Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego na kierunku, o którym mowa w ust. 11 uznaje si? ocen? – dostateczny.
14.W przypadku legitymowania si? przez kandydata certyfikatem j?zyka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego), przy obliczaniu wyniku post?powania kwalifikacyjnego dla kierunków, uwzgl?dniaj?cych w post?powaniu kwalifikacyjnym egzamin z jednego z ww. j?zyków obcych, z wy??czeniem kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia angielska, filologia germa?ska, filologia wschodnio-s?owia?ska, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, do obliczenia wyniku egzaminu, przyjmuje si? najwy?sz? warto?? punktow? egzaminu z j?zyka obcego - zgodnie z zasadami okre?lonymi w za?. 7. Kandydaci korzystaj?cy z uprawnie? do uznania wyniku certyfikatu, zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust.1- orygina? certyfikatu.
15.Egzamin dojrza?o?ci z przedmiotów obowi?zuj?cych na egzaminie pisemnym w Uniwersytecie (biologii, geografii, historii, j?zyka polskiego, j?zyka rosyjskiego, matematyki i wiedzy o spo?ecze?stwie), z?o?ony w szkole ?redniej przed Pa?stwow? Komisj? Egzaminacyjn? z udzia?em przedstawicieli (egzaminatorów) Uniwersytetu, mo?e by? uznany za egzamin wst?pny na studia dzienne z danego przedmiotu, wed?ug zasad okre?lonych w wyprzedzaj?cej pisemnej umowie stron (szko?y ?redniej         i Uniwersytetu).

§ 8
Tryb post?powania kwalifikacyjnego – studia dzienne i wieczorowe
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw (dojrza?o?ci i ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej), komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, wy?ej wymienione komisje sporz?dzaj? list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów:
 a) kierunków: Administracja, Architektura krajobrazu, Budownictwo, Historia, In?ynieria chemiczna i procesowa, In?ynieria ?rodowiska, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska   i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci        i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), Wychowanie techniczne, Zootechnika – w ramach ogólnego limitu miejsc,
 b/ do tego limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
3. Na kierunkach, na których obowi?zuje tylko konkurs ?wiadectw (dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej), kandydaci ze ?redni? ocen na ?wiadectwie (dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej) z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym poni?ej 3,0 – mog? by? przyj?ci na studia wy??cznie w charakterze wolnego s?uchacza w trybie odwo?awczym (w ramach okre?lonego wcze?niej limitu miejsc). Na kierunku architektura krajobrazu – kandydaci ze ?redni? ocen poni?ej 3,0 z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym (konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci/?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej ??cznie z ocen? z egzaminu praktycznego) – mog? by? przyj?ci na studia wy??cznie  w charakterze wolnego s?uchacza w trybie odwo?awczym (w ramach okre?lonego wcze?niej limitu miejsc).
4. Po zako?czeniu egzaminu (dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. 1 pkt a/ oraz §2 ust. 2 pkt b/, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug:
 a) uzyskanej ??cznej liczby punktów z przedmiotów egzaminacyjnych (kierunki: Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Zarz?dzanie i marketing);
 b) uzyskanej liczby punktów z przedmiotu egzaminacyjnego (kierunki studiów dziennych: Biologia, Biotechnologia, Weterynaria) oraz kierunek studiów wieczorowych: Informatyka.
5. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 4, komisje sporz?dzaj? (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów.
6. Po zako?czeniu rekrutacji na kierunki, na których post?powanie rekrutacyjne wyznacza?o ró?ne (??czne) formy kwalifikacji, wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ??cznej liczby punktów lub liczby punktów z danej formy kwalifikacji. Po dokonaniu tej czynno?ci sporz?dza (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów  – w ramach ogólnego limitu naboru.
7. We wszystkich etapach i formach naboru, przy jednakowej ?redniej ocen lub liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu miejsc), dodatkowe kryterium kwalifikacji stanowi:
 -  ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci - wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci;
 -  ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”), z zastrze?eniem okre?lonym w § 7-A, ust. 3 i 5 oraz § 6 ust. 6.
8. Og?oszenie pe?nych list kandydatów przyj?tych na studia:
 - na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw (dojrza?o?ci/uko?czenia szko?y ?redniej) nast?pi:
 - 24 czerwca 2003 r. – studia dzienne;
 - 22 lipca 2003 r. – studia wieczorowe;
 - na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o inne formy kwalifikacji – okre?la za??cznik 3 (studia dzienne) oraz za??cznik 4 (studia wieczorowe) do niniejszej Uchwa?y.

§ 9
1. Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia dzienne w ramach kryterium kwalifikacyjnego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca i obowi?zywa?y te same b?d? pokrewne przedmioty konkursowe.
Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni po og?oszeniu wyników rekrutacji.
2. Kandydaci, którzy z?o?yli z wynikiem pozytywnym egzaminy wst?pne na studia dzienne i nie zostali przyj?ci na I rok danego kierunku studiów z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów w Uniwersytecie, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca i obowi?zuj? egzaminy wst?pne z tych samych przedmiotów.
Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni po og?oszeniu wyników rekrutacji.

§ 10
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów dziennych zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie,         w terminie do dnia 24 lipca 2003 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
2. Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów dziennych       i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 11
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów wieczorowych zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 8 wrze?nia 2003 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie.
2. Brak op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata  z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 12
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:
 a/ przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do:
  - dnia 24 lipca 2003 r. – studia dzienne;
  - dnia 14 sierpnia 2003 r. – studia wieczorowe.
 b/ przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego jednotorowego (egzaminacyjnego) – na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Prawo, Weterynaria, Zarz?dzanie i marketing lub innego post?powania egzaminacyjnego, obejmuj?cego ró?ne (??czone) formy kwalifikacji, tj. przyst?pili do egzaminów, zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym lub uzyskali liczb? punktów, uznaj?c? wynik post?powania kwalifikacyjnego za pozytywny i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do:
 - dnia 24 lipca 2003 r. – studia dzienne;
 - dnia 14 sierpnia 2003 r. – studia wieczorowe.
Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy zrezygnowali z post?powania egzaminacyjnego.
       c/ przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów zawodowych (na studiach magisterskich uzupe?niaj?cych) i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminach.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 mog? równie? ubiega? si? w ramach odwo?a? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 13
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów dziennych (w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 25 sierpnia 2003 r. Potwierdzenie stanowi przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonym terminie o?wiadczenia oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów dziennych w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 25 sierpnia 2003 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
 a/ „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
 b/ dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 14
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów wieczorowych ( w ramach odwo?a?) zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 8 wrze?nia 2003 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty - op?aty za studia, przes?any  do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie.
Brak op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
2. Kandydaci dopuszczeni do studiów wieczorowych (w ramach odwo?a?) w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 8 wrze?nia 2003 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
 a/ „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
 b/ dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 15
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia dzienne i wieczorowe, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzaminy (je?li takie obowi?zywa?y) lub uzyskali liczb? punktów uznaj?c? wynik post?powania kwalifikacyjnego za pozytywny i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o przyj?cie na studia w charakterze wolnego s?uchacza – za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Kandydaci mog? sk?ada? podania w dziekanacie Wydzia?u w terminie do dnia 11 wrze?nia 2003 r.

§ 16
II. Zasady naboru na magisterskie studia uzupe?niaj?ce –studia dzienne

1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc.
2. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 18
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  26
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2002 roku

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2003 roku.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów  na zaoczne studia: zawodowe, jednolite magisterskie oraz magisterskie uzupe?niaj?ce oraz studia eksternistyczne magisterskie uzupe?niaj?ce.

§ 2
I. Zasady rekrutacji na jednolite magisterskie oraz zawodowe studia zaoczne.
1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok studiów zawodowych oraz jednolitych studiów magisterskich w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na zaoczne i eksternistyczne studia magisterskie uzupe?niaj?ce w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

§ 3
1. Nabór kandydatów nast?puje na podstawie wyników post?powania kwalifikacyjnego, które:
 a) na kierunkach: Administracja, Biologia, Budownictwo, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Historia, Filologia polska, Filozofia, Geodezja i kartografia, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
 b) na kierunku: Matematyka – obejmuje egzamin pisemny i ustny;
 c) na kierunkach: Filologia (specjalno??: filologia rosyjska oraz specjalno??: filologia ukrai?ska), Politologia, Teologia – obejmuje rozmow? kwalifikacyjn?;
 d) na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – obejmuje egzaminy praktyczne oraz rozmow? kwalifikacyjn?.
2. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów okre?la za??cznik 1 do niniejszej Uchwa?y.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy kandydatów, o których mowa w §4 i §8 -A ust. 7 i 8.

§ 4
Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 27 Senatu Uniwersytetu z 6 grudnia 2002 roku.

§ 5
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane przez dziekana       i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych), nale?y w szczególno?ci:
 a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
 b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
 c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu ?wiadectw dojrza?o?ci, ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej lub egzaminu,
 d) organizacja i przeprowadzanie wszystkich form egzaminów wst?pnych,
 e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
 f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
 h) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej, nale?y:
 a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
 b) organizacja opracowania testów na egzaminy pisemne,
 c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 6
1. Od kandydatów na studia wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
 a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
 b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??,
 c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale ??cznie z orygina?em ?wiadectwa dojrza?o?ci – wy??cznie kandydaci posiadaj?cy ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”, przyst?puj?cy do post?powania kwalifikacyjnego obejmuj?cego konkurs (ranking) ?wiadectw;
 d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,
 e) pi?? fotografii o wymiarach 37x52 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
 f) dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,
 g) kserokopia dowodu osobistego  strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.
Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
 1) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,
 2) odpis dyplomu uko?czonych studiów zawodowych. W przypadku kierunku: prawo, kandydaci powinni do??czy? odpis dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku: administracja.
2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów –  w terminie do 16 lipca 2003 r.

§ 7
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednotorowej i dwucz??ciowej.
1. Rekrutacj? jednotorow? wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
 - na kierunkach: Administracja, Biologia, Budownictwo, Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Historia, Filologia polska, Filozofia, Geodezja i kartografia, Mechanika i budowa maszyn, Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Pedagogika, Prawo, Rolnictwo, Rybactwo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe, Technika rolnicza i le?na, Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), Wychowanie techniczne, Zarz?dzanie i marketing, Zootechnika – konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” – obejmuje konkurs (ranking) ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej;
 - na kierunkach: Filologia (specjalno??: filologia rosyjska oraz specjalno??: filologia ukrai?ska), Politologia, Teologia – rozmow? kwalifikacyjn?;
2. Rekrutacj? dwucz??ciow? wyznacza post?powanie kwalifikacyjne obejmuj?ce:
 - na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – egzaminy praktyczne oraz rozmow? kwalifikacyjn?; ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu praktycznego, eliminuje z dalszego post?powania kwalifikacyjnego.
 - na kierunku: Matematyka – egzamin pisemny i ustny.

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego:
A. Konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci i ?wiadectw uko?czenia szko?y ?redniej:
1. Przy konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? arytmetyczn? ocen na ?wiadectwie z uwzgl?dnianych przedmiotów (za?. 1). Kandydaci posiadaj?cy ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” kwalifikowani s? na podstawie ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej z uwzgl?dnieniem przedmiotów (za?. 1).
2. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ocen? ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz oceny uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).
3. Do ?redniej ocen nie bierze si? pod uwag? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych.
4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej - zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
5. W przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
6. W przypadku legitymowania si? przez kandydata certyfikatem j?zyka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpa?skiego, portugalskiego, w?oskiego), przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci do obliczenia ?redniej arytmetycznej ocen uwzgl?dnia si? najwy?sz? warto?? liczbow? okre?lon? w obowi?zuj?cym systemie ocen - 6,0 (celuj?cy) zgodnie z zasadami okre?lonymi w za?. 7. Dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” - kwalifikowanych w konkursie ?wiadectw na podstawie ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej - podstaw? do uznania wyników certyfikatu (wg zasad okre?lonych w za?. 7) stanowi ?wiadectwo dojrza?o?ci „nowej matury”. Kandydaci korzystaj?cy z uprawnie? do uznania wyników certyfikatu j?zykowego, zobowi?zani s? do??czy? do kompletu sk?adanych dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 – orygina? certyfikatu.
7. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, za?wiadczenie Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
8. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 7) w skali innej ni?  1-6 lub 2-5, nie przelicza si?.
Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w ramach konkursu ?wiadectw, lecz obowi?zuje go przyst?pienie       do egzaminu wst?pnego - ustnego z dwóch przedmiotów:
 - na kierunkach: Ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa oraz Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), Ogrodnictwo, Rolnictwo, Rybactwo i Zootechnika -  biologia i chemia lub matematyka;
 - na kierunkach: Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, Towaroznawstwo (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci): matematyka i chemia;
 - na kierunku: Zarz?dzanie i marketing: matematyka i geografia;
 - na kierunkach: Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technika rolnicza i le?na, Wychowanie techniczne, Geodezja i kartografia: matematyka i fizyka;
 - na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, Filologia polska, Pedagogika: j?zyk polski i historia;
 - na kierunkach: Historia, Prawo, Socjologia, Stosunki mi?dzynarodowe: historia i wiedza o spo?ecze?stwie;
 - na kierunku: Filozofia: biologia i historia;
 - na kierunku: Administracja: historia i geografia;
 - na kierunku: Biologia: biologia i chemia.
B. Egzaminy wst?pne
Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 2.
1. Egzaminy wst?pne ustne dla kandydatów, o których mowa w § 8 - A ust. 7 i 8 odb?d? si? 21 lipca 2003 r.
2. Do przeprowadzenia egzaminu wst?pnego uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Pisemne prace egzaminacyjne na kierunku: Matematyka kwalifikowane s? w skali 2-5.
4. Wyniki egzaminów ustnych, praktycznych oraz rozmów kwalifikacyjnych, w tym równie? egzaminów ustnych, o których mowa w §8-A ust. 8, oceniane s? w skali 2-5. W post?powaniu rekrutacyjnym (rozmowie kwalifikacyjnej) na kierunku filologia,  sp. filologia rosyjska nie uwzgl?dnia si? certyfikatu j?zykowego.
5. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj? co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danego przedmiotu; b??dy i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
6. Ka?dy z przedmiotów egzaminacyjnych jest oceniany i punktowany oddzielnie.
7. Wynik egzaminu pisemnego, o którym mowa w ust. 3 jest sum? punktów uzyskanych z przedmiotów egzaminacyjnych.
8. Wynik post?powania rekrutacyjnego ??cz?cego formy kwalifikacji: pisemn? i ustn? (kierunek: Matematyka) oraz praktyczn? i ustn? (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) jest sum? punktów uzyskanych w poszczególnych etapach.
9. Minimum punktowe do uznania egzaminu za pozytywny stanowi 50% sumy punktów mo?liwych do uzyskania w wyniku post?powania kwalifikacyjnego.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego:
1. Po zako?czeniu konkursu ?wiadectw (dojrza?o?ci/uko?czenia szko?y ?redniej) lub egzaminów wst?pnych (ustnego, praktycznego, rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu pisemnego) komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen lub liczby punktów z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym (z uwzgl?dnieniem §8).
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, wy?ej wymienione komisje sporz?dzaj? list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów:
 - bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad) oraz
 - wed?ug uzyskanej najwy?szej ?redniej ocen w konkursie ?wiadectw (dojrza?o?ci/uko?czenia szko?y ?redniej)  lub najwy?szej liczby punktów z egzaminów wst?pnych, w ramach ustalonego limitu miejsc.
3. Przy jednakowej ?redniej ocen, nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia (z powodu wyczerpania limitu miejsc), dodatkowe kryterium kwalifikacji stanowi:
 - ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci – wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny            na egzaminie dojrza?o?ci;
 - ?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”, z zastrze?eniem okre?lonym w §8-A ust. 3, 5 i 6 oraz         z wy??czeniem kandydatów, o których mowa w §8-A ust. 7 i 8.
4. Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi:
 - na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o wy??cznie konkurs (ranking) ?wiadectw (dojrza?o?ci/uko?czenia szko?y ?redniej) - 24 lipca 2003 r.;
 - na kierunkach, na których post?powanie kwalifikacyjne obejmowa?o inne formy kwalifikacji – okre?la za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.


§ 10
1. Kandydaci, którzy nie zostali przyj?ci na I rok danego kierunku studiów z powodu braku miejsc, mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów zaocznych w Uniwersytecie, je?eli na tym kierunku s? wolne miejsca.
2. Decyzj? podejmuj? przewodnicz?cy wydzia?owych komisji rekrutacyjnych, w ci?gu 14 dni od daty og?oszenia wyników rekrutacji.

§ 11
1. Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia (w tym na studia magisterskie uzupe?niaj?ce) – w uzasadnionych przypadkach, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 14 sierpnia 2003 roku.
2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 (w ramach odwo?a?) mog? równie? ubiega? si? o dopuszczenie do studiów w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?.
3. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 12
II. Zasady naboru na magisterskie studia uzupe?niaj?ce
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce na kierunku: Zarz?dzanie i marketing specjalno?? „zarz?dzanie w agrobiznesie”, realizowanej we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota – USA, jest:
 - posiadanie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych zawodowych lub magisterskich w zakresie nauk rolniczych, weterynaryjnych, technicznych, ekonomicznych i prawnych,
 - dwuletnie do?wiadczenie zawodowe, po?wiadczone dokumentem z zak?adu pracy.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych lub magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce na kierunku: Zarz?dzanie i marketing specjalno?? „zarz?dzanie w biznesie i administracji”, realizowanej we wspó?pracy z Uniwersytetem Minnesota – USA, jest:
 - posiadanie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych zawodowych lub magisterskich uczelni polskiej lub równowa?nych studiów zagranicznych,
 - dwuletnie do?wiadczenie zawodowe, po?wiadczone dokumentem z zak?adu pracy.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych lub magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
3. Warunkiem ubiegania si? i przyj?cie na pomagisterskie studia ko?cielne - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku teologia. Kryterium kwalifikacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
4. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku filologia, sp. filologia angielska oraz sp. filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych tego samego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego – testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego, okre?la za??cznik 3 do niniejszej Uchwa?y.
5. Na kierunkach: filologia, sp. filologia angielska oraz sp. filologia germa?ska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia  na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny).
6. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce kierunku prawo jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku administracja.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
7. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na magisterskie studia uzupe?niaj?ce danego kierunku (poza wymienionymi w §12 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6) - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.
Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów zawodowych (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
8. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.
9. W post?powaniu kwalifikacyjnym (egzaminacyjnym) na studia magisterskie uzupe?niaj?ce na kierunku filologia, sp. filologia angielska oraz sp. filologia germa?ska nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

§ 13
2. Studia zaoczne (zawodowe, jednolite magisterskie oraz magisterskie uzupe?niaj?ce) s? odp?atne.
3. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 8 wrze?nia 2003 r. Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty - op?aty za studia, przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Brak op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.
4. Kandydaci dopuszczeni do studiów w charakterze wolnego s?uchacza zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do dnia 8 wrze?nia 2003 r. Potwierdzenie stanowi? przes?ane do dziekanatu Wydzia?u nast?puj?ce dokumenty:
a) „Zasady studiowania w Uniwersytecie w charakterze wolnego s?uchacza” opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata,
b) dowód wp?aty - op?aty za studiowanie w charakterze wolnego s?uchacza, okre?lonej przez rektora Uniwersytetu.
Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, oznacza rezygnacj? z podj?cia nauki w Uniwersytecie i powoduje skre?lenie kandydata z listy dopuszczonych do studiowania w charakterze wolnego s?uchacza.

§ 14
Kandydaci, którzy przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego, zdali egzamin (je?li taki obowi?zywa?) i nie zostali przyj?ci na studia w ramach odwo?a?, mog? ubiega? si? o przyj?cie na studia w charakterze wolnego s?uchacza - za odp?atno?ci?, w ramach ewentualnego zwalniania miejsc na listach przyj?tych. Podania kandydaci mog? sk?ada? w dziekanacie Wydzia?u, w terminie do dnia 11 wrze?nia 2003 r.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 16
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  27
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2002 roku

w sprawie: zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2003 – 2005, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Uchwa?a okre?la uprawnienia przys?uguj?ce laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyj?ciu na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w Uniwersytecie.

§ 2
Olimpiadami stopnia centralnego s?:
 a) olimpiady przedmiotowe,
 b) olimpiady z zakresu okre?lonej dziedziny wiedzy,
 c) konkursy o zasi?gu centralnym, w których uczestnicz? przedstawiciele odpowiadaj?cym – tematycznie kierunkom studiów Uniwersytetu.

§ 3
Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finali?ci uprawnieni s? do przyj?cia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 1 do Uchwa?y.
1. Liczba laureatów i finalistów przyjmowanych na poszczególne kierunki studiów z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego nie mo?e przekracza? 10 % limitu naboru na te kierunki.
2. W przypadku, gdy liczba zg?oszonych laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przekroczy limit okre?lony w ust. 1 – o przyj?ciu na studia z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego decyduje ?rednia arytmetyczna ocen z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów, uzyskanych przez kandydata na ?wiadectwie dojrza?o?ci (obliczona wed?ug zasad okre?lonych przez Senat Uniwersytetu dla konkursu ?wiadectw w danym roku).
Pozostali laureaci lub finali?ci zostaj? poddani ogólnie obowi?zuj?cemu post?powaniu kwalifikacyjnemu.

§ 4
Wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finali?ci uprawnieni s? do zwolnienia z post?powania kwalifikacyjnego z przedmiotu (kryterium kwalifikacji), b?d?cego tematem olimpiady – równoznaczne jest z uwzgl?dnieniem najwy?szej oceny lub liczby punktów z danego przedmiotu w post?powaniu kwalifikacyjnym.

§ 5
Zasady ustalania laureatów i finalistów oraz konkursów okre?laj? odr?bne przepisy.

§ 6
Podstaw? uzyskania wymienionych w uchwale uprawnie? jest dokument wydany przez G?ówny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porz?dkowym, stwierdzaj?cy zaj?te przez kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

§ 7
Z okre?lonych w niniejszej uchwale uprawnie? laureaci i finali?ci mog? skorzysta? tylko jeden raz – w roku uzyskania ?wiadectwa dojrza?o?ci lub w roku nast?pnym – niezale?nie od roku uzyskania tytu?u laureata lub finalisty.

§ 8
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  28
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2002 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Zarz?dzania.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany w strukturze organizacyjnej Wydzia?u Zarz?dzania:
1. zmian? nazwy Katedry Marketingu i Analiz Rynkowych na Katedr? Marketingu;
2. zniesienie jednostki ogólnouczelnianej pod nazw? Mi?dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej i utworzenie jednostki organizacyjnej Wydzia?u Zarz?dzania pod nazw? Mi?dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej.

§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 powinny nast?pi? od 1 stycznia 2003 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarz?dzenie Nr  33
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 11 pa?dziernika 2002 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2002 roku wprowadza si? zmiany w rozdziale I w pkt. I:
1) w ppkt 1 skre?la si? wyrazy „posiadaj?cy co najmniej roczny sta? pracy w Uniwersytecie”,
2) skre?la si? ppkt 4.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  34
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 15 pa?dziernika 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie zwalczania i monitorowania szkodników w przemy?le paszowym i fermach zwierz?t.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na  Wydziale  Medycyny Weterynaryjnej tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie zwalczania i monitorowania szkodników w przemy?le paszowym i fermach zwierz?t.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  35
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28 pa?dziernika 2002 roku

w sprawie:  utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie  kszta?cenia pedagogicznego dla absolwentów kierunków informatycznych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:


§ 1
1. W Centrum Edukacji Nauczycielskiej tworzy si? Studia Podyplomowe  w  zakresie kszta?cenia pedagogicznego dla absolwentów kierunków informatycznych.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  36
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2002 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W § 2 zarz?dzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych liczb? „3%” zast?puje si? liczb? „2%”.

§ 2
W Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. Rozdzia? I pkt1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Dzieci pracowników pozostaj?ce na ich utrzymaniu, dzieci pracowników zmar?ych w czasie zatrudnienia, a tak?e dzieci po zmar?ym pracowniku (emerycie lub renci?cie) do ko?ca roku kalendarzowego w którym uko?czyli 20 lat ?ycia lub uko?czenia szko?y ?redniej, o ile pobieraj? nauk? w systemie dziennym:
a) do ko?ca roku kalendarzowego w którym uko?czyli 16 lat ?ycia, a je?li kszta?c? si? w szkole do ko?ca roku kalendarzowego w którym uko?czyli 20 roku ?ycia – na podstawie przedstawionego za?wiadczenia ze szko?y lub pisemnego o?wiadczenia,
b) bez wzgl?du na wiek, posiadaj?cy aktualne orzeczenie o znacznym i trwa?ym stopniu niepe?nosprawno?ci.
2. Rozdzia? II pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Zorganizowany wypoczynek letni lub zimowy w kraju, jak: wczasy rodzinne, kolonie lub obozy.”
3. Rozdzia? III pkt 1 ppkt 1 pkt b otrzymuje brzmienie:
    „b) emeryci i renci?ci – byli pracownicy Uniwersytetu, z wy??czeniem po?yczek o których mowa w pkt II ppkt 1, 2 i 3.”
4. W rozdziale III pkt II ppkt 1, 2 i 3 kwot? „20 000 z?” zast?puje si? kwot? „30 000 z?”
5. W rozdziale III pkt II ppkt 4 kwot? „15 000 z?” zast?puje si? kwot? „20 000 z?”
6. W rozdziale III pkt II ppkt 5 kwot? „4 000 z?” zast?puje si? kwot? „5 000 z?”
7. W rozdziale III pkt II ppkt 6 kwot? „7 000 z?” zast?puje si? kwot? „9 000 z?”
8. W rozdziale III pkt II ppkt 7 kwot? „6 000 z?” zast?puje si? kwot? „8 000 z?”
9. W rozdziale III pkt II ppkt 8 kwot? „3 000 z?” zast?puje si? kwot? „4 000 z?”
10. W rozdziale III pkt II ppkt 9 kwot? „2 500 z?” zast?puje si? kwot? „3 000 z?”
11. W rozdziale III pkt II ppkt 10 kwot? „4 500 z?” zast?puje si? kwot? „5 000 z?”
12. W rozdziale III pkt II dodaje si? ppkt 12 w brzmieniu:
      „12. Pracownik, który uzyska? w okresie od 1 wrze?nia 1999 roku do 31 grudnia 2002 roku po?yczk? o której mowa w punktach 1 do 4 mo?e ubiega? si? o uzupe?nienie po?yczki do kwoty 5 000 z? bez dodatkowego udokumentowania. Sp?at? po?yczki uzupe?niaj?cej ustala si? na okres do trzech lat. Prawo ubiegania si? o uzupe?nienie po?yczki wygasa z dniem 31 grudnia 2003 roku.”
13. Rozdzia? III pkt III ppkt 8 otrzymuje brzmienie:
      „Okres sp?aty po?yczek wymienionych w punktach od 6a do 6d ustala si? na okres do siedmiu lat, po?yczek okre?lonych w punktach od 6e do 6g na okres do pi?ciu lat, po?yczki okre?lonej w punkcie 6h na okres do trzech lat.”

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  37
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie zarz?dzania biznesem.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. W Mi?dzynarodowym Centrum Biznesu i Administracji Publicznej tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie Zarz?dzanie biznesem.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Decyzje Rektora


Decyzja Nr 9
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 pa?dziernika 2002 roku

w sprawie: powo?ania Kolegium Wydawniczego.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz § 29 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Kolegium Wydawnicze w sk?adzie:
• Przewodnicz?cy – prof.dr hab. Janusz FALKOWSKI
• Redaktor Naczelny – mgr Zofia GAWINEK
• Redaktorzy dzia?ów:
o Rolnictwo – Prof.dr hab. Jerzy CZAPLA,
o Ekonomika – Prof.dr hab. Tadeusz STACHOWSKI,
o Technologia ?ywno?ci – Prof.dr hab. Ryszard ZADERNOWSKI,
o Ochrona Wód i Rybactwo ?ródl?dowe – Prof.dr hab. Jan GLOGOWSKI,
o Weterynaria – Prof.dr hab. Józef SZAREK,
o Zootechnika – Prof.dr hab. Janusz FALKOWSKI,
o Mechanika – Prof.dr hab.in?. Leszek MIESZKALSKI,
o Geodezja i Gospodarka Przestrzenna – Dr hab.in?. Alojzy WASILEWSKI, prof. UWM,
o Humanistyka:
 Dr hab. Tadeusz FILIPKOWSKI, prof. UWM,
 Dr hab. Zbigniew HULL, prof. UWM,
 Prof.dr hab. Walenty PI?AT,
o Biologia – Prof.dr hab. Eugeniusz BIESIADKA,
o Pedagogika – Dr hab. Leszek STANKIEWICZ, prof. UWM,
o Prawo i Administracja – Prof.dr hab. Stanis?aw GAJEWSKI,
o Teologia – Dr Katarzyna PARZYCH,
o Matematyka i Informatyka – Dr hab. Aleksy TRALLE, prof. UWM.

 § 2
Traci moc Decyzja Nr 7 z 11 pa?dziernika 1999 roku.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 343 razy (w tym z UWM 339 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa